Massih Hutak - Music Video

Massih, 2020

Directed by: Massih Hutak & René Huwaë

DoP: René Huwaë

Focus puller: Maxime van Erp

Gaffer: Geert de Veer

Edit: Luc Schraauwers

Producer: Jessica Ritsema